COACHING

Coaching handler om å få ut det beste hos mennesker. Coaching er en relasjon med fokus på å få klienten til å handle for å realisere sin visjon, sine mål og ønsker. Det skjer gjennom dialog hvor kunden som mottar coaching hjelpes til å stille seg selv de riktige spørsmål og finne sine egne svar. Coachen benytter spørreteknikker for å sette i gang en prosess hvor klienten blir mer oppmerksom på seg selv. På den måten bygger coachen opp klientens bevissthetsnivå og ansvarsnivå. Gjennom coaching prosessen hjelpes klienten til å definere og oppnå både profesjonelle og personlige mål raskere og enklere enn ellers.

Mennesker har en tendens til å tenke og handle på samme måte som vi alltid har gjort. Vi gjør dette helt automatisk, uten at vi er klar over det. Vi har et såkalt automatisk handlingsmønster. Den viktigste oppgaven til en coach er å hjelpe kunden til å bryte denne vanetenkningen og å åpne øynene for nye muligheter.

I en omskiftelig verden vil endringskompetanse og selvinnsikt være viktige faktorer som kan være avgjørende for å lykkes uansett hvor du befinner deg i samfunnet. Gjennom en prosess som går over tid vil man på en konstruktiv måte bli bedre kjent med seg selv og utvikle sider av seg selv som kanskje til og med var ukjent på forhånd.

I motsetning til en rådgiver eller mentor som er eksperter og kommer med svarene, jobber en coach ut i fra at klienten sitter på svarene selv. Coachen bidrar gjennom aktiv lytting og utfordrende spørsmål og får på den måten kunden til å finne sine egne svar, heller enn å bidra med innholdet i svarene.

Coachen er en katalysator for at de iboende mulighetene og ressursene som finnes hos den enkelte blir lokket fram og utviklet. Likeledes vil en coach bidra til at begrensende tankeprosesser (det vi frykter kan gå galt eller det vi ikke tror er mulig etc), blir gjort om til noe mer konstruktivt. En coach vil også bidra til å få deg på riktig kurs mot målene og ønskede resultater. Selve handlingen er det du som står for.

En personlig coach er en samtalepartner som stiller gode spørsmål. Spørsmål som aktiviserer vår hjerne og våre følelser, de setter i gang en tankeprosess og en bevisstgjøringsprosess som frigjør minner i underbevisstheten. Gjennom spørsmålene hjelpes kunden til å bryte sitt gamle automatiske handlingsmønster – gjennom å finne egne svar og derigjennom nå sine mål. Det er vi selv som må leve med valgene våre og ingen andre.

Coaching er effektivt fordi den gir individuell oppfølging som fokuserer på resultatet.

Hva kan coachen brukes til?

 • Avklaring og sortering
 • Motivering
 • Målsetting og planlegging
 • Personlig utvikling
 • Prestasjonsforbedring
 • Krisehåndtering

Hva snakker du med coachen om?

Selve coachingen starter med en innledende samtale for å bevisstgjøre hvor du står i dag og hvilke resultater du ønsker å oppnå. Likeledes vil utfordringer, hindringer og barrierer som står i veien for at du skal lykkes bli identifisert. På bakgrunn av denne samtalen, vil det bli utarbeidet et opplegg som er tilpasset dine behov og ønsker.

I selve arbeidet vil det for eksempel bli gjort forskjellige mentale øvelser hvor blikket rettes innover. Hensikten med dette er å løse opp i barrierer og hindringer, og samtidig hente fram motivasjonen og skape bevissthet om hvem du er og hva du vil. Dessuten vil det være fokus på å se muligheter, finne løsninger og ønskede resultater – noe som bidrar til at du får tatt i bruk mer av seg selv og derigjennom vokse som menneske.

En personlig coach gir klienten:

 • Et profesjonelt partnerforhold
 • Fokus på hele deg, og balansen inni deg
 • Assistanse til lettere å se og oppnå dine mål
 • Mange muligheter å handle mot i ditt eget liv
 • Hjelper deg til å se og si sannheten

Coaching bringer frem det beste i deg! En profesjonell coach tilbyr samtaler designet for å hjelpe klienten å oppnå gode resultater i deres personlige og profesjonelle liv. En coach hjelper mennesker å forbedre sine prestasjoner og øke livskvaliteten.

Fokus kun på deg

Coaching er en en-til-en prosess som er høyst personlig, og det jobbes med egenutvikling på et mye dypere plan enn det som kan oppnås på kurs og seminarer, fordi det er deg det fokuseres på hele tiden. Opplegget vil bli skreddersydd dine behov og ønsker.

Hvem passer coaching for?

I en virksomhet vil det passe for ledere og medarbeidere som ønsker å strekke seg mot nye høyder og prestere bedre i jobben – de som foretrekker vekst, framfor å stå på stedet hvil. Det vil også passe for de som ønsker å forbedre sine personlige egenskaper. Det kan også være at bedriften befinner seg i en omstillings- og/eller nedbemanning, og medarbeiderne har behov for bistand for å kunne takle slike situasjoner på en konstruktiv måte, se nye muligheter og stake ut kursen videre.

Dette vil også passe for privatpersoner som vil ha mer ut av livet på en eller annen måte – de som ønsker seg personlig vekst. Det kan være store forandringer eller mindre forandringer, eller at det er områder hvor man føler behov for finpussing eller flikking. Det kan også være at man befinner seg i en omstillingsfase, og har behov for bistand til å stake ut kursen i riktig retning mot det man ønsker.

Coachingforløp

Det er å anbefale å ta coachingtimer 2 til 4 ganger pr. mnd. i de første 3 månedene. Coachingen kan også foregå pr. telefon. Coaching betyr å bli trenet. Alle som har hatt en god coach vet hvor virkningsfullt det er. Mange virksomheter med fokus på ledelse og management skifter i dag ut tradisjonelle former for ledelse med et mer coachende lederskap for å sikre en bedre utvikling og vekst blant medarbeiderne.

Taushetsplikt

 1. Jeg skal holde taushetsplikt om opplysningene om kundene, så fremt ikke kunden selv har gitt samtykke for videreformidling, eller at opplysningene blir krevd av loven.
 2. Jeg skal få samtykke fra kunden først før jeg oppgir dem som mine kunder eller som referanser.
 3. Jeg skal få samtykke fra kunden først før jeg oppgir kundens opplysninger til en annen fagperson som skal overta etter meg.
 4. Jeg etterlever ICF’S etiske regler

Invester i din egen personlige lykke og vekst i dag!

Kontakt Sun Coaching på telefon 45 20 97 70 eller benytt vårt kontaktskjema for å avtale en coaching time i dag.